Βεβαιώσεις μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011, είναι πλέον απαραίτητη για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο.Η Βεβαίωση Μηχανικού, συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, το ύψος, και την κάλυψη και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του Ν.4014/2011, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του Ν.4014/2011.

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων και σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου.

Νόμος 4014/2011, Αρθρο 23, Παρ 4.
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγμα του δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων (ικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας
  • Δήλωση Ιδιοκτήτη
  • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια του ακινήτου
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου

Yπόδειγμα βεβαίωσης μηχανικού
της παρ. 4. Αρθρ. 23 Ν.4014

Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να διεκπεραιώσει με απόλυτη αξιοπιστία και υπευθυνότητα την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης εντός 24 ωρών από την στιγμή που μας παρέχετε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η oικοδομική άδεια ή τα αρχιτεκτονικά σχέδια, αναλαμβάνουμε την συλλογή τους από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο της Δράμας.

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ δύο μήνες, ενώ η αμοιβή του μηχανικού καθορίζεται από τις υπηρεσίες που θα παρέχει προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση.


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί σας για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες!